Terveyskeskusten geriatripalvelumme jakaantuvat kahteen palvelualueeseen:

  • etäGeriatrin poliklinikkapalveluihin terveyskeskuksissa
  • etäGeriatrin Seniorikiertopalveluihin terveyskeskussairaaloissa

etäGeriatrin poliklinikkapalvelu terveyskeskukseen

EtäGeriatrian poliklinikkapalvelumme mahdollistaa geriatrin vastaanoton jokaisessa suomalaisessa terveyskeskuksessa.

Omalääkäri tai sairaanhoitaja kutsuu potilaan vastaanottohuoneeseen ja toimii vastaanottotapahtuman yhdyshenkilönä. Geriatrimme on läsnä videoneuvotteluyhteyden välityksellä. Hän keskustelee potilaan ja sairaanhoitajan kanssa, ohjaa vastaaottotapahtuman kulkua ja huolehtii potilaansa asianmukaisesta tutkimuksesta sekä johtopäätösten ja hoitosuunnitelman toteutumisesta.

Reaaliaikainen geriatrian konsultaatiopalvelumme vastaa uusiin hoidollisiin haasteisiin heti. Tämä mahdollistaa esimerkiksi muistisairaan potilaamme ongelmien ratkaisun ajoissa. Näin vältytään turhilta osastojaksoilta ja elämä voi jatkua kotona.

Asiakastyytyväisyyskyselymme mukaan 94,6 % potilaistamme pitää geriatrin etävastaanottoa yhtä hyvänä tai parempana kuin tavanomaista vastaanottoa. Geriatrinen poliklinikkatoiminta on myös tieteellisesti hyväksytty toimintatapa.

etäGeriatrin Seniorikiertopalvelu terveyskeskussairaalaan

Sairaalatasoista hoitoa vaativaa lasta hoitaa pediatri, työikäistä kunkin alan erikoislääkäri. Vastaako terveyskeskussairaalanne varttuneen ihmisen hoidosta geriatri?

EtäGeriatrin seniorikiertopalvelumme varmistaa, että terveyskeskussairaalassa annettu hoito on erikoislääkäritasoista. Geriatrimme on läsnä potilaskierrolla ns. kiertokärryn tietokoneen näytöllä. Hän keskustelee potilaan, kiertävän lääkärin ja hoitajan kanssa ja etsii yhteistyössä ratkaisun kulloiseenkin ongelmaan paneutuen potilasasiakirjatietoihin.

Potilas toipuu geriatrisen konsultaatiotuen seurauksena sairaudestaan osoitetusti nopeammin ja parempaan toimintakykyyn. Osaston lääkärin ja hoitajan työtyytyväisyys paranee ja he kokevat kehittyvänsä työssään ammatillisesti. Myös osastonkierrot tehostuvat. Tämä kaikki on tutkitusti totta.